Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2008/2009

 

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone na podstawie analizy dokumentów: planu rocznego, dzienników zajęć, planów pracy, protokołów spotkań z rodzicami oraz monitorowania pracy nauczycieli, informacji uzyskanych od nauczycieli i obserwacji bezpośredniej, uczestniczącej.

Podsumowanie obejmuje:

Analizę z pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.

Analizę z nadzoru pedagogicznego.

Wnioski do dalszej pracy.

 

Praca dydaktyczno- wychowawcza i opiekuńcza przedszkola.

 

Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza są to elementy, których nie można rozdzielić, które się wzajemnie uzupełniają.

W naszym przedszkolu prowadzona jest na podstawie: podstawy programowej opracowanej i zawartej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 r. (DZ.U. z dnia 31 sierpnia 2007 r. Nr 157, poz. 1100) ,programów wybranych przez nauczycieli: „ Jestem częścią świata”  Beaty Pileckiej i  Krystyny Nowak-Grobelnej oraz na programie wspomagającym Mac- Edukacja „Moje przedszkole” ,rocznego planu pracy i programu wychowawczego opracowanych  przez mgr K. Szeląg dyrektora ds. nadzoru pedagogicznego.

Praca dydaktyczno- wychowawcza odbywa się w trzech grupach wiekowych: są to oddziały mieszane: 3-4 latki, 4-5 latki, oraz 5-6 latki. Do dyspozycji dzieci są 3 sale dydaktyczne, obszerna jadalnia oraz sala gimnastyczna i pracownia komputerowa.

Spełniany jest w przedszkolu obowiązek szkolny dla sześciolatków- w tym roku szkolnym objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym  jest 10 dzieci.

W każdej grupie zatrudniona jest nauczycielka posiadająca pełne kwalifikacje do pracy

z dziećmi oraz osoby wspomagające w pełnym wymiarze godzin. Dzieci są objęte opieką pedagogiczną od chwili przyjścia do przedszkola  do momentu wyjścia. W przedszkolu zatrudniony jest również psycholog oraz logopeda, którzy przy współpracy z nauczycielami grup prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dzieci.

W grupach odbywają się zajęcia zorganizowane wg programu „ Jestem częścią świata”,

także zajęcia dodatkowe z rytmiki ( 2x w tygodniu), gimnastyki korekcyjnej( 2x w tygodniu), języka angielskiego, który jest organizowany codziennie w każdej grupie wiekowej ( dzieci młodsze 15 minut, dzieci starsze 30 minut). Odbywają się również zajęcia z religii, które prowadzone są przez nauczycielkę zatrudnioną w przedszkolu (misja katechetyczna), a także zajęcia w sali komputerowej, w której znajduje się 5 stanowisk komputerowych dla dzieci. Również wzorem lat ubiegłych prowadziliśmy po raz kolejny, pod koniec sierpnia 2008 r.

dni otwarte przeznaczone dla dzieci uczęszczających pierwszy raz do przedszkola. Zaproponowaliśmy również rodzicom dzieci młodszych „Akademię 2 latka”.

 

Roczny plan pracy przedszkola zawiera dwa główne kierunki:

1.      Popularyzacja wiedzy o własnym regionie i jego społeczeństwie kulturze, dziedzictwie kulturowym oraz wspólnocie kulturowej. Kształtowanie w sposób nowoczesny postaw patriotycznych i obywatelskich młodego pokolenia.

2.      Kształtowanie postaw prozdrowotnych. Promowanie zdrowia i higieny oraz bezpieczeństwa dzieci.

Realizacja założeń z planu rocznego przebiegała w sposób systematyczny. Nauczycielki starały się stworzyć odpowiednie warunki do zainteresowania dzieci historią i bogactwem naszego kraju i regionu zapraszając do przedszkola gości. Odwiedziła nas rodzina Państwa Staszel, prezentując piękne góralskie stroje ludowe oraz instrumenty muzyczne, a także wprowadzając dzieci w świat muzyki i tańca ludowego.

Nauczycielki  zachęcały również dzieci  do poznawania zabytków i historii Krakowa poprzez wycieczki. Pierwsza wycieczka odbyła się już we wrześniu,  przybliżyła dzieciom region krakowski i minione życie ludzi. Dzieci miały możliwość obejrzenia Izby Regionalnej urządzonej w dawnej stodole , która mieści stałą wystawę dawnych przedmiotów codziennego użytku, m.in.: żarna do mielenia ziarna, kołowrotek, balie, stare meble, a także porcelanę i szkło, stare zegary oraz lampy naftowe. Kolejna wycieczka przybliżyła dzieciom historyczne miejsca w centrum Krakowa- Kościół Mariacki, Barbakan, Wieża Ratuszowa, Sukiennice. Tematyczne wycieczki połączone były z warsztatami na temat budowy średniowiecznego rynku, dzieci miały możliwość samodzielnego układania makiety. Wycieczki zaowocowały stworzeniem w przedszkolu dekoracji o charakterze regionalnym i urządzeniem małego kącika regionalnego w sali starszaków.

 Kształtowanie postaw prozdrowotnych odbywało się poprzez szereg zajęć o tematyce zdrowotnej, a także poprzez tworzenie sytuacji edukacyjnych wprowadzających w zasady bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach, np. w sali podczas zabaw i zajęć, w ogrodzie przedszkolnym, na spacerach i wycieczkach. Każda grupa zawarła kontrakt, w którym znalazły się zasady dotyczące bezpiecznego zachowania się w różnych miejscach, zasady były często przypominane dzieciom. Poza tym nauczycielki opracowały referaty dotyczące zdrowia do zamieszczenia w kąciku dla rodziców, jeden z nich „ Prawidłowe żywienie dziecka w wieku przedszkolnym”  opracowany przez mgr Ewę Hynek znalazł się na naszej stronie internetowej .

 Praca opiekuńczo- wychowawcza przedszkola  polega na poznawaniu uwarunkowań społeczno- wychowawczych, osobowości wychowanków pod kątem ich możliwości psychofizycznych, kontaktach  ze środowiskiem rodzinnym, a przede wszystkim dąży do pobudzania aktywności w przygotowaniu do osiągnięcia gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej i umiejętności radzenia sobie w nowym środowisku .

 

Przedsięwzięcia i imprezy:

 

Tematyka

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

Uwagi o realizacji

 Rozpoczęcie roku szkolnego.

1wrzesień 2008

Wszyscy nauczyciele

Odbyło się zgodnie z planem

Pasowanie na przedszkolaka-

16 październik

Wszyscy nauczyciele

Odbyło się zgodnie z planem

Konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców- „ Muzyka jest wszędzie”

( Międzynarodowy Dzień Muzyki-

1 październik)

 Ogłoszenie konkursu- 22 wrzesień,

Wszyscy nauczyciele

Odbyło się zgodnie z planem

Zbiórka karmy dla zwierząt z Krakowskiego Schroniska związana z Dniem Zwierząt obchodzonym

4 października

Cały październik i listopad

Wszyscy nauczyciele

Odbyło się zgodnie z planem

Narodowe Święto Niepodległości- spotkanie z historią

3- 14 listopad

Nauczycielki starszych grup

Wycieczka

Dzień Światła- Andrzejki. Wykonanie przez dzieci lampionów i wystawa.

28 listopad

Wszyscy nauczyciele

Odbyło się zgodnie z planem

Witaj Św. Mikołaju- spotkanie z Mikołajem.

5 grudzień

Wszyscy nauczyciele

Odbyło się zgodnie z planem

Kiermasz kartek świątecznych połączony z akcją „ Góra grosza”

9- 11 grudzień

Wszyscy nauczyciele

Akcja charytatywna poza planem

„ Jasełka”

17-19 grudzień

Wszyscy nauczyciele

Zgodnie z planem

 Zabawa karnawałowa- „ Bal u Jasia i Małgosi”

 15.01 2009

Wszyscy nauczyciele

Zgodnie z planem

Witamy Babcię i Dziadka w przedszkolu.

21,22,23 styczeń 2009

Wszyscy nauczyciele

Odbyło się zgodnie z planem

Walentynki w przedszkolu

13.02 2009

Wszyscy nauczyciele

Odbyło się zgodnie z planem

 Polska nasza Ojczyzna-przybliżenie dzieciom historii naszego kraju.

30.03-3.04

 

18.05

Najstarsze grupy

 

Najmłodsza rgupa

Zgodnie z planem

Dbamy o naszą Ziemię- sprzątamy Świat ( Dzień Ziemi)

20.04- 24.04

Wszyscy nauczyciele

Zgodnie z planem

Dzień Rodziny na wesoło

29.05.2009

Wszyscy nauczyciele

Zgodnie z planem

Dzień Dziecka

1.06.2009

Wszyscy nauczyciele

Zgodnie z planem

Zakończenie roku szkolnego

19.06.2009

Wszyscy nauczyciele

Zgodnie z planem

 

Poza tym odbyły się:

Tematyka

termin

Uwagi o realizacji

Teatrzyk interaktywny „ Stoliczku nakryj się”

17.09.2008

Dla wszystkich dzieci.

Wycieczka do Niepołomic- zwiedzanie Izby Regionalnej, pieczenie rogalików,

23.09. 2008

Dla dwóch starszych grup

Teatrzyk interaktywny „ Strach na wróble” i spotkanie z autorką wierszy dla dzieci p. Bogusławą Hodyl

2.10.2008

Dla wszystkich dzieci.

Wycieczka do Kulkolandu

       7.10.2008

Dla dzieci młodszych

Teatrzyk interaktywny „ Cztery pory roku z Kubusiem Puszatkiem”

09.10.2008

Dla wszystkich grup

Wyjście do kina na film pt. „ Wyprawa na Księżyc”

21.10.2008

Gr. II  i  III

Teatrzyk interaktywny „ Żółw i zając”

19.10.2008

Dla wszystkich dzieci.

Wycieczka – Poznanie historycznych miejsc Krakowa

30.10. 2008

Gr. III

Wycieczka – Szlakiem Twierdzy Kraków

14.11

Dla dwóch starszych grup

Udział w warsztatach koralikowych w Szkole Prywatnej XXI wieku.

20.11

Gr. III

Spotkanie z tradycją i kulturą Podhala

11. 12.

 Dla wszystkich dzieci.

Wycieczka do Fabryki bombek choinkowych

15.12

Dla dwóch starszych grup

Teatrzyk interaktywny „ Królowa śniegu”

30.01.2009

Dla wszystkich dzieci.

Teatrzyk interaktywny „ Cztery pory roku- zima”

9.02.2009

Dla wszystkich dzieci.

Wyjście do kina na film pt „Madagaskar II”

12.02

Dla dwóch starszych grup

Wyjście do teatru Groteska na przedstawienie pt. „ Czerwony Kapturek”

18.02

Dla dwóch starszych grup

Wyjście do muzeum przyrodniczego ul. Sebastiana

24.02

Dla dwóch starszych grup

Teatrzyk interaktywny „ Lech, Czech i Rus”

9.03

Dla wszystkich dzieci.

Lekcja przyrody w przedszkolu- Żywe węże

16.03

Dla wszystkich dzieci.

Spotkanie z policjantem- bezpieczeństwo w ruchu ulicznym

25.03

Dla wszystkich dzieci.

Warsztaty Wielkanocne- Zalipie

26.03

Dla wszystkich dzieci.

Wyjścia do Groty Solnej

6.04-9.04

Dla najmłodszych.

Teatrzyk interaktywny „Eko- Kotek”

6.04

Dla wszystkich dzieci.

Wycieczka po Krakowie z przewodnikiem- historia i architektura

16.04 i 17.04

Dla dwóch starszych grup

Sprzątanie lasu

22.04 i 24.04

Dla dwóch starszych grup

Wycieczka do fabryki czekolady Wawel

8.05

Dla dwóch starszych grup

Teatrzyk „ Latający kufer”

11.05

Dla wszystkich dzieci.

Wycieczka do Zoo

19.05

Dla gr. I i II

Udział w konkursie plastycznym „ Nasza Arka”

 

Szczególne podziękowania dla: G. Gaj, Z. Pernal,

B. Wojdon, K. Fronc, J. Malasińska, Z. Praszczyk

Zbiórka pieniędzy na Rodzinne Domy Dziecka, połączona z kiermaszem świątecznym. Podziękowanie za udział w zbiórce pieniędzy „Góra grosza”.

 

 

Zajęcie I miejsca w III Mikołajkowym Turnieju tańca Towarzyskiego i zajęcie I miejsca w Wiosennym Turnieju Tańca Towarzyskiego organizowanych przez Szkołę Tańca AS

 

 

 

 

 Nadzór pedagogiczny.

 

Dyrektor ds. przedszkola zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 15 grudnia 2006 roku opracował plan nadzoru pedagogicznego, pomimo, że placówki niepubliczne są zwolnione z tego obowiązku. W planie nadzoru dyrektor zawarł tematykę ogólną, tematykę współpracy z radą pedagogiczną i z rodzicami, harmonogram hospitacji tradycyjnych.

W roku szkolnym 2008/09 zaplanowaliśmy doskonalenie systemu opieki i wychowania poprzez wprowadzanie programu wychowawczego w grupie najmłodszej oraz ocenę efektów pracy opiekuńczo wychowawczej, a także poznanie wychowanków i wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z deficytami, określenie potrzeb w tym zakresie, wsparcie rodziców, koordynacja współpracy pomiędzy nauczycielem, rodzicem i specjalistą- logopedą lub psychologiem. W przedszkolu funkcjonuje program wychowawczy bazujący na podstawie programowej i programie „ Jestem częścią świata”. Zawiera szczegółowe cele wychowawcze i sposoby ich realizacji oraz system nagród. Efekty pracy opiekuńczo- wychowawczej  można ocenić po całym roku pracy wykorzystując arkusze obserwacji (do wglądu w załączniku).

 W przedszkolu zapewniana jest dzieciom opieka oraz stwarzane są warunki do zaspakajania podstawowych potrzeb emocjonalnych i poznawczych, a także do optymalnego wykorzystania szans edukacyjnych dostosowanych odpowiednio do możliwości i potrzeb dziecka.

Poznanie wychowanków odgrywa bardzo ważną rolę w procesie wychowania i edukacji,

W przedszkolu odbywa się za pomocą obserwacji dziecka. Przedszkole ma opracowane bardzo szczegółowe karty obserwacji. Nauczyciel zobowiązany jest do uzupełnienia kart dwa razy do roku- październik /listopad oraz kwiecień/maj. Ponadto na koniec roku każde dziecko otrzymuje ocenę opisową. Na podstawie kart obserwacji nauczyciel może określić ewentualne deficyty dziecka i objąć go dodatkową opieką logopedyczną lub psychologiczną.

W roku szkolnym 2008/2009 do dodatkowej pomocy psychologicznej wyznaczonych zostało 10 dzieci, a logopedycznej 15 dzieci. W przedszkolu zatrudniony jest logopeda- mgr Alicja Kabała, która pracuje z dziećmi  indywidualnie w odpowiednio wyposażonej salce , zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają od 30-45 minut w zależności od możliwości dziecka. Logopeda ściśle współpracuje z nauczycielem, przekazując niezbędne wskazówki do pracy w grupie oraz jeśli to konieczne prowadzi konsultacje z rodzicami .

W przedszkolu zatrudniony jest również psycholog pani mgr Małgorzata Kempska, która  pracuje z dziećmi z różnymi deficytami dotyczącymi koncentracji,  grafomotoryki,  orientacji w przestrzeni, pamięci, a także z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze. Dla zainteresowanych rodziców poprowadziła również warsztaty „ Cierpliwy tata, cierpliwa mama, cierpliwe dziecko”.

 

Kluczową rolę w nadzorze odgrywają hospitacje.  Na cały rok szkolny zaplanowano 10 hospitacji tradycyjnych u trzech nauczycielek, obejmujących zarówno zajęcia zorganizowane wg programu jak i zajęcia otwarte- uroczystości przedszkolne.

 

Tematyka

Zakres hospitacji

Nauczyciel

„ Dbamy o urodę i zdrowie”

Wdrażanie do dbałości o własne zdrowie i higienę osobistą. Doskonalenie nawyków higieniczno-kulturalnych i sprawności samoobsługowych.

E. Hynek,  I Sochańska –Sopel,

„Jestem bezpiecznym użytkownikiem drogi”,

Wprowadzanie w zasady bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach, np. w sali podczas zabaw i zajęć, w ogrodzie przedszkolnym, na spacerach i wycieczkach Dostrzeganie sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu. Zachowanie ostrożności w nieznanym środowisku społecznym, w kontaktach z obcymi ludźmi,

M. Ochotnicka, E. Hynek, I. Sochańska- Sopel

„Moje miasto Kraków”

„Pisanki, jajka malowane”

Mała Ojczyzna- polskie tradycje, szukanie wzorów do naśladowania.

E. Hynek

 „Moja babcia i mój dziadek”

Łączenie oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych przedszkola i rodziny.

Zajęcia otwarte.

E. Hynek,  I Sochańska –Sopel,

„Dzień rodziny na wesoło”

Tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta. Zajęcia otwarte.

E. Hynek,  I Sochańska –Sopel,

 

 

Wnioski z hospitacji: 

Wnioski do dalszej pracy:

 

W swojej pracy nauczyciele korzystają z dwóch programów- „Jestem częścią świata” Beaty Pileckiej i  Krystyny Nowak-Grobelnej oraz „ Moje przedszkole” Mac- Edukacja, a także opierają pracę na najnowszej podstawie programowej. Planowanie pracy odbywa się w systemie miesięcznym. Plany miesięczne zawierają szczegółowe informacje na temat tematyki kompleksowej oraz  sytuacji edukacyjnych  wraz z celami ogólnymi zajęć i krótkim ich scenariuszem, zawierają  sytuacje wychowawcze oraz  zakres wychowania zdrowotnego.  Planowanie pracy jest systematyczne i wynika z potrzeb przedszkola. Każdy nauczyciel zobowiązany jest dokumentować swoja pracę  odpowiednim zapisem w dzienniku zajęć- wpisy do dziennika są regularnie kontrolowane.

 

W roku szkolnym 2008/2009 ,wzorem lat ubiegłych, zebrania z rodzicami odbywały się raz w miesiącu. Każda z grup ma ustalony termin zebrania i jest on podany do wiadomości rodziców na każdym pierwszym zebraniu oraz umieszczony na stronie internetowej przedszkola. Na zebraniach rodzice są informowani o oczekiwaniach edukacyjnych wobec dzieci, osiągnięciach dzieci ( karty obserwacji), poruszane są tematy dotyczące problemów wychowawczych i prowadzona jest pedagogizacja rodziców.  Każdy nauczyciel ma obowiązek pełnić dyżur dla rodziców ( raz w tygodniu), udzielić rodzicom  informacji o postępach lub problemach dziecka oraz udzielić pełnego wsparcia merytorycznego. Rodzice  także mają możliwość kontaktu z psychologiem czy logopedą zatrudnionym w naszym przedszkolu.

 

Na ten rok szkolny zaplanowano również szkolenia wewnętrzne ściśle związane z wytyczonymi kierunkami pracy: „ Wychowanie zdrowotne w przedszkolu” i „ Zdrowe odżywianie”, „ Kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci”. Efektem szkoleń było  opracowanie artykułów związanych z tematyką szkoleń i umieszczenie jednego z nich  na stronie internetowej przedszkola.

Powinnością  nauczyciela jest również ciągłe doskonalenie się i podnoszenie swoich kwalifikacji tak więc nauczycielki brały udział w szkoleniach:

 Katarzyna Szeląg i Ewa Hynek-  „ Edukacja ekologiczna w przedszkolu” organizowanym przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

Ewa Hynek  „ Nowa podstawa, nowe wymagania, nowe możliwości”, „ Bajka terapeutyczna”

Irena Sochańska – Sopel: „Gra w kolory”, „ Spotkanie z lalką- czyli jak zainteresować przedszkolaka teatrem”, „ Dziecko, zabawa , nauka- nowa podstawa programowa”, „ Tekst literacki we wspomaganiu rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym”, „ Literatura uczy, bawi wychowuje.”, „ Konflikty i psychomanipulacje w relacjach przedszkolnych”,

 

Wnioski do dalszej pracy:

 

 

 

 

 

Do wglądu również Sprawozdanie za 2008/2009 I półrocze

Do wglądu również Sprawozdanie za 2007/2008

Do wglądu również Sprawozdanie za 2006/2007

Do wglądu również Sprawozdanie za 2005/2006

Copyright © 2005-2008  www.przedszkole.nef.pl All Rights Reserved.