Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze 2008/2009

 

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone na podstawie analizy dokumentów: planu rocznego, dzienników zajęć, planów pracy, protokołów spotkań z rodzicami oraz monitorowania pracy nauczycieli, informacji uzyskanych od nauczycieli i obserwacji bezpośredniej, uczestniczącej.

Podsumowanie obejmuje:

Analizę z pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.

Analizę z nadzoru pedagogicznego.

Wnioski do dalszej pracy.

 

Praca dydaktyczno- wychowawcza i opiekuńcza przedszkola.

 

Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza są to elementy, których nie można rozdzielić, które się wzajemnie uzupełniają.

W naszym przedszkolu prowadzona jest na podstawie: podstawy programowej opracowanej i zawartej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 r. (DZ.U. z dnia 31 sierpnia 2007 r. Nr 157, poz. 1100) ,programów wybranych przez nauczycieli: „ Jestem częścią świata”  Beaty Pileckiej i  Krystyny Nowak-Grobelnej oraz na programie wspomagającym Mac- Edukacja „Moje przedszkole” oraz rocznego planu pracy opracowanego przez K. Szeląg.

Praca dydaktyczno- wychowawcza odbywa się w trzech grupach wiekowych: są to oddziały mieszane: 3-4 latki, 4-5 latki, oraz 5-6 latki. Do dyspozycji dzieci są 3 sale dydaktyczne, obszerna jadalnia oraz sala gimnastyczna i pracownia komputerowa.

Spełniany jest w przedszkolu obowiązek szkolny dla sześciolatków- w tym roku szkolnym objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym  jest 10 dzieci.

W każdej grupie zatrudniona jest nauczycielka posiadająca pełne kwalifikacje do pracy

z dziećmi oraz osoby wspomagające w pełnym wymiarze godzin. Dzieci są objęte opieką pedagogiczną od chwili przyjścia do przedszkola  do momentu wyjścia. W przedszkolu zatrudniony jest również psycholog oraz logopeda, którzy przy współpracy z nauczycielami grup prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dzieci.

W grupach odbywają się zajęcia zorganizowane wg programu „ Jestem częścią świata”,

także zajęcia dodatkowe z rytmiki ( 2x w tygodniu), gimnastyki korekcyjnej( 2x w tygodniu), języka angielskiego, który jest organizowany codziennie w każdej grupie wiekowej ( dzieci młodsze 15 minut, dzieci starsze 30 minut). Odbywają się również zajęcia z religii, które prowadzone są przez nauczycielkę zatrudnioną w przedszkolu (misja katechetyczna), a także zajęcia w sali komputerowej, w której znajduje się 5 stanowisk komputerowych dla dzieci. Również wzorem lat ubiegłych prowadziliśmy po raz kolejny, pod koniec sierpnia 2008 r.

dni otwarte przeznaczone dla dzieci uczęszczających pierwszy raz do przedszkola. Zaproponowaliśmy również rodzicom dzieci młodszych „Akademię 2 latka”.

 

Roczny plan pracy przedszkola zawiera dwa główne kierunki:

1.      Popularyzacja wiedzy o własnym regionie i jego społeczeństwie kulturze, dziedzictwie kulturowym oraz wspólnocie kulturowej. Kształtowanie w sposób nowoczesny postaw patriotycznych i obywatelskich młodego pokolenia.

2.      Kształtowanie postaw prozdrowotnych. Promowanie zdrowia i higieny oraz bezpieczeństwa dzieci.

Realizacja założeń z planu rocznego przebiegała w sposób regularny. Nauczycielki starały się stworzyć odpowiednie warunki do zainteresowania dzieci historią i bogactwem naszego kraju i regionu zapraszając do przedszkola gości, do poznawania zabytków i historii Krakowa poprzez wycieczki. Kształtowanie postaw prozdrowotnych odbywało się poprzez szereg zajęć o tematyce zdrowotnej, a także poprzez tworzenie sytuacji edukacyjnych wprowadzających w zasady bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach, np. w sali podczas zabaw i zajęć, w ogrodzie przedszkolnym, na spacerach i wycieczkach.

 

Przedsięwzięcia i imprezy:

 

Tematyka

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

Uwagi o realizacji

 Rozpoczęcie roku szkolnego.

1wrzesień 2008

Wszyscy nauczyciele

Odbyło się zgodnie z planem

Pasowanie na przedszkolaka-

16 październik

Wszyscy nauczyciele

Odbyło się zgodnie z planem

Konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców- „ Muzyka jest wszędzie”

( Międzynarodowy Dzień Muzyki-

1 październik)

 Ogłoszenie konkursu- 22 wrzesień,

Wszyscy nauczyciele

Odbyło się zgodnie z planem

Zbiórka karmy dla zwierząt z Krakowskiego Schroniska związana z Dniem Zwierząt obchodzonym

4 października

Cały październik i listopad

Wszyscy nauczyciele

Odbyło się zgodnie z planem

Narodowe Święto Niepodległości- spotkanie z historią

3- 14 listopad

Nauczycielki starszych grup

Wycieczka

Dzień Światła- Andrzejki. Wykonanie przez dzieci lampionów i wystawa.

28 listopad

Wszyscy nauczyciele

Odbyło się zgodnie z planem

Witaj Św. Mikołaju- spotkanie z Mikołajem.

5 grudzień

Wszyscy nauczyciele

Odbyło się zgodnie z planem

Kiermasz kartek świątecznych połączony z akcją „ Góra grosza”

9- 11 grudzień

Wszyscy nauczyciele

Akcja charytatywna poza planem

„ Jasełka”

17-19 grudzień

Wszyscy nauczyciele

Zgodnie z planem

 Zabawa karnawałowa- „ Bal u Jasia i Małgosi”

 15.01 2009

Wszyscy nauczyciele

Zgodnie z planem

Witamy Babcię i Dziadka w przedszkolu.

21,22,23 styczeń 2009

Wszyscy nauczyciele

Odbyło się zgodnie z planem

Walentynki w przedszkolu

13.02 2009

Wszyscy nauczyciele

Odbyło się zgodnie z planem

 

Poza tym odbyły się:

Tematyka

termin

Uwagi o realizacji

Teatrzyk interaktywny „ Stoliczku nakryj się”

17.09.2008

Dla wszystkich dzieci.

Wycieczka do Niepołomic- zwiedzanie Izby Regionalnej, pieczenie rogalików,

23.09. 2008

Dla dwóch starszych grup

Teatrzyk interaktywny „ Strach na wróble” i spotkanie z autorką wierszy dla dzieci p. Bogusławą Hodyl

2.10.2008

Dla wszystkich dzieci.

Wycieczka do Kulkolandu

       7.10.2008

Dla dzieci młodszych

Teatrzyk interaktywny „ Cztery pory roku z Kubusiem Puszatkiem”

09.10.2008

Dla wszystkich grup

Wyjście do kina na film pt. „ Wyprawa na Księżyc”

21.10.2008

Gr. II  i  III

Teatrzyk interaktywny „ Żółw i zając”

19.10.2008

Dla wszystkich dzieci.

Wycieczka – Poznanie historycznych miejsc Krakowa

30.10. 2008

Gr. III

Wycieczka – Szlakiem Twierdzy Kraków

14.11

Dla dwóch starszych grup

Udział w warsztatach koralikowych w Szkole Prywatnej XXI wieku.

20.11

Gr. III

Spotkanie z tradycją i kulturą Podhala

11. 12.

 Dla wszystkich dzieci.

Wycieczka do Fabryki bombek choinkowych

15.12

Dla dwóch starszych grup

Teatrzyk interaktywny „ Królowa śniegu”

30.01.2009

Dla wszystkich dzieci.

Teatrzyk interaktywny „ Cztery pory roku- zima”

9.02.2009

Dla wszystkich dzieci.

 

 

 Nadzór pedagogiczny.

 

Dyrektor przedszkola zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 15 grudnia 2006 roku opracował plan nadzoru pedagogicznego, pomimo, że placówki niepubliczne są zwolnione z tego obowiązku. W planie nadzoru dyrektor zawarł tematykę ogólną, tematykę współpracy z radą pedagogiczną i z rodzicami, harmonogram hospitacji tradycyjnych.

W roku szkolnym 2008/09 zaplanowaliśmy doskonalenie systemu opieki i wychowania poprzez wprowadzanie programu wychowawczego w grupie najmłodszej oraz ocenę efektów pracy opiekuńczo wychowawczej, a także poznanie wychowanków i wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z deficytami, określenie potrzeb w tym zakresie, wsparcie rodziców, koordynacja współpracy pomiędzy nauczycielem, rodzicem i specjalistą- logopedą lub psychologiem. W przedszkolu funkcjonuje program wychowawczy bazujący na podstawie programowej i programie „ Jestem częścią świata”. Zawiera szczegółowe cele wychowawcze i sposoby ich realizacji oraz system nagród. Efekty pracy opiekuńczo- wychowawczej będzie można ocenić po całym roku pracy wykorzystując arkusze obserwacji.  W przedszkolu zapewniana jest dzieciom opieka oraz stwarzane są warunki do zaspakajania podstawowych potrzeb emocjonalnych i poznawczych, a także do optymalnego wykorzystania szans edukacyjnych dostosowanych odpowiednio do możliwości i potrzeb dziecka.

Poznanie wychowanków odgrywa bardzo ważną rolę w procesie wychowania i edukacji,

W przedszkolu odbywa się za pomocą obserwacji dziecka. Przedszkole ma opracowane bardzo szczegółowe karty obserwacji. Nauczyciel zobowiązany jest do uzupełnienia kart dwa razy do roku- październik /listopad oraz kwiecień/maj. Ponadto na koniec roku każde dziecko otrzymuje ocenę opisową. Na podstawie kart obserwacji nauczyciel może określić ewentualne deficyty dziecka i objąć go dodatkową opieką logopedyczną lub psychologiczną.

W I semestrze 2008/09 do dodatkowej pomocy psychologicznej wyznaczonych zostało 10 dzieci, a logopedycznej 15 dzieci.

Kluczową rolę w nadzorze odgrywają hospitacje.  Na cały rok szkolny zaplanowano 10 hospitacji u trzech nauczycielek, obejmujących zarówno zajęcia zorganizowane wg programu jak i zajęcia otwarte- uroczystości przedszkolne. Odbywały się również zajęcia koleżeńskie prowadzone przez mgr K. Szeląg. Przede wszystkim podczas hospitacji brano pod uwagę:

wprowadzanie w zasady bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach, np. w sali podczas zabaw i zajęć, w ogrodzie przedszkolnym, na spacerach i wycieczkach, dostrzeganie sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu, zachowanie ostrożności w nieznanym środowisku społecznym, w kontaktach z obcymi ludźmi, wdrażanie do dbałości o własne zdrowie i higienę osobistą, doskonalenie nawyków higieniczno-kulturalnych i sprawności samoobsługowych.

 

Wnioski z hospitacji: 

Wnioski do dalszej pracy:

 

W swojej pracy nauczyciele korzystają z dwóch programów- „Jestem częścią świata” oraz

„ Moje przedszkole”, a także opierają pracę na najnowszej podstawie programowej. Planowanie pracy odbywa się w systemie tygodniowym lub miesięcznym, obejmuje sytuacje edukacyjne i cele, sytuacje wychowawcze oraz wychowanie zdrowotne . Jest systematyczne i wynika z potrzeb przedszkola. Każdy nauczyciel zobowiązany jest dokumentować swoja pracę w dzienniku zajęć- wpisy do dziennika są regularnie kontrolowane ( raz w miesiącu).

 

Organizowane są w naszym przedszkolu częste zebrania z rodzicami- raz w miesiącu

(z wyłączeniem miesiąca grudnia). Na zebraniach rodzice są informowani o oczekiwaniach edukacyjnych wobec dzieci, osiągnięciach dzieci ( karty obserwacji), poruszane są tematy dotyczące problemów wychowawczych i prowadzona jest pedagogizacja rodziców. Każdy

z rodziców ma możliwość indywidualnej rozmowy z nauczycielem na cotygodniowych dyżurach, a także ma możliwość kontaktu z psychologiem czy logopedą zatrudnionym w naszym przedszkolu. Od dnia 1 września 2008 do 31 stycznia 2009 w naszym przedszkolu odbyło się 12 spotkań z rodzicami. W spotkaniach wzięło udział 131 osób, co daje średnio ok.11 osób na każdym zebraniu. Poza tym rodzice byli zapraszani na dyżury nauczycielek, z których chętnie korzystali.

Na ten rok szkolny zaplanowano również szkolenia wewnętrzne ściśle związane z wytyczonymi kierunkami pracy: „ Wychowanie zdrowotne w przedszkolu” i „ Zdrowe odżywianie”. Efektem szkoleń było umieszczenie na stronie internetowej przedszkola artykułu napisanego przez p. Ewę Hynek pt. „ Prawidłowe żywienie dziecka w wieku przedszkolnym”.

Nauczycielki wzięły również udział w szkoleniu „ Edukacja ekologiczna w przedszkolu” organizowanym przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

 

Wnioski do dalszej pracy:

 

Opracowała  K. Szeląg

 

 

 

 

 

 

Do wglądu również Sprawozdanie za 2007/2008

Do wglądu również Sprawozdanie za 2006/2007

Do wglądu również Sprawozdanie za 2005/2006

Copyright © 2005-2008  www.przedszkole.nef.pl All Rights Reserved.