Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2006/2007

 

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone na podstawie analizy dokumentów, hospitacji,

monitorowania, diagnoz, informacji i obserwacji.

Podsumowanie obejmuje:

1) Analizę i wnioski z nadzoru pedagogicznego.

2) Informacje i wnioski z prac Rady Pedagogicznej.

3) Analizę  z pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.

4) Wnioski do dalszej pracy.

 

Ad.1 Analiza i wnioski z nadzoru pedagogicznego.

W przedszkolu wdrożono system zapewnienia jakości wynikający z nowych przepisów o

nadzorze pedagogicznym.

Dyrektor wraz z  Radą Pedagogiczną stworzył i zatwierdził roczny plan pracy

Przedszkola, zawierający również program mierzenia jakości. Kompleksowa ocena realizacji planu mierzenia jakości znajdzie się w przygotowywanym raporcie o jakości pracy przedszkola, który w terminie zostanie przedłożony Organowi Prowadzącemu, Radzie Rodziców. Raport

zostanie również udostępniony na stronie internetowej przedszkola.

Kluczową rolę w procesie zapewnienia jakości odgrywają hospitacje. Na bieżący

rok zaplanowano 18 hospitacji. Nauczycielkom na początku roku szkolnego podano  tematykę hospitacji oraz orientacyjne terminy zajęć. Poza tym przeprowadzono 8 zajęć koleżeńskich. W tym roku szkolnym zajęcia prowadzone były ze szczególnym uwzględnieniem celów wychowawczych, znajdujących się w programie wychowawczym przedszkola.

 Przeprowadzonych zostało:

·        2 hospitacje : pierwsza diagnozująca  przygotowanie dzieci do nauki czytania, druga diagnozująca rozwój umiejętności społecznych.

Mocnymi stronami hospitowanych zajęć wartymi szerszego upowszechnienia są:

·        trafny dobór i wykorzystanie środków i pomocy

dydaktycznych;

·        umiejętności organizacyjne nauczycielek, pozwalające na łączenie treści programowych dla różnych grup wiekowych,

·        trafny dobór treści, metod i form pracy;

·        wykorzystanie technik twórczych,

·        atrakcyjne prowadzenie zajęć, stymulowanie aktywności dzieci;

·        dobre relacje miedzy nauczycielkami i dziećmi;

·        dobór treści wychowawczych, konsekwentne stosowanie zasad;

Do słabszych stron obserwowanych zajęć należało:

·        trudności ze zindywidualizowaniem podejścia do trudnego wychowanka,

zaplanowanych celów;

i osiągnięć uczniów na danym etapie edukacyjnym.

 

 

Uogólniając można stwierdzić, ze nauczyciele stosują aktywne formy pracy,

dobierają ćwiczenia odpowiadające nie tylko treściom zajęć, ale również

możliwościom dzieci. Stopień osiągania zaplanowanych celów jest zróżnicowany

Wnioski z przeprowadzonych hospitacji są następujące:

 

ad.2. Informacje i wnioski z prac  R.P 

Pierwsze spotkanie rady pedagogicznej odbyło się we wrześniu i zakończyło się ustaleniem tematyki spotkań:

  1. Rozpoczynamy nowy rok szkolny”

  2.  „Nasze dzieci”

  3. Rada szkoleniowa

-rozpoznawanie trudności w realizacji zadań edukacyjnych, szukanie rozwiązań, stworzenie teamu wielospecjalistycznego z psychologiem, wspólne rozwiązywanie problemów, praca indywidualna z dzieckiem, tworzenie programów terapeutycznych – przekazanie informacji zdobytych na kursie „Praca z dzieckiem nadpobudliwym”.

Omówienie pomysłu stworzenia przedszkolnej biblioteki dla dzieci i rodziców,

  1. Rada szkoleniowa

- techniki relaksacyjno – wyciszające, uspokajające.

- zabawy przeciwko agresji,

- tolerancja – uczmy się

  1. Podsumowanie półrocznej działalności przedszkola, przyjęcie sprawozdania z nadzoru, wnioski do dalszej pracy,

-ocena postępu prac nad mierzeniem jakości,

  1. Rada szkoleniowa

-hospitacje koleżeńskie jako technika pomagająca szczególnie w rozpoznawaniu trudności,

  1. Przygotowanie rekrutacji na nowy (2007/08) rok szkolny,

- przypomnienie o organizacji zebrania dla rodziców dzieci przyjmowanych do przedszkola,

  1. Przygotowanie warsztatów dla rodziców zorganizowanych przez nauczycielki: Dziecko o specyficznych trudnościach w rozwoju, dziecko agresywne, nadpobudliwe.

- zorganizowanie posiedzenia Rady Rodziców

  1. Podsumowanie rocznej działalności przedszkola,

-przyjęcie sprawozdania z rocznej działalności przedszkola,

  1. Przyjęcie raportu z mierzenia jakości, wnioski

 

W danym roku szkolnym odbyły się wszystkie zaplanowane spotkania z Radą Pedagogiczną. Na tych spotkaniach:

Omawiano  problemy w pracy z dziećmi o specyficznych trudnościach, zadecydowano o stworzeniu dwóch indywidualnych programów terapeutycznych.

 Przekazywano  informacje na temat odbytych kursów i szkoleń, min. „ Praca z dzieckiem nadpobudliwym”.

Przygotowywano  dla rodziców informacje  na temat działań przedszkola.

Podjęto decyzję o dokonaniu badań lekarskich na terenie przedszkola. Odbyły się one w marcu, kwietniu i maju. Zaowocowały wynikami wskazującymi na prawidłowe lub nieprawidłowe  przyzwyczajenia żywieniowe dzieci oraz dały rodzicom wskazówki do odpowiedniego żywienia dzieci.

Przygotowano plan rekrutacji na nowy rok szkolny 2007/2008.

Podjęto również decyzję o przeprowadzeniu warsztatów dla rodziców. Warsztaty odbyły się na terenie przedszkola 22 marca 2007 r. Poprowadziła je pani psycholog mgr Małgorzata Kempska. W warsztatach o tematyce- „ Między wolnością dziecka, a wolnością rodzica. Asertywność w wychowaniu” wzięło udział 11 osób, którym serdecznie dziękujemy za zainteresowanie.

Odbyło się również jedno spotkanie Rady Rodziców z Dyrekcją oraz nauczycielami - protokół znajduje się w dokumentacji przedszkola.

 

Wnioski:

·        Przyjęta przez Radę Pedagogiczną zasada spotykania się co dwa miesiące zostaje utrzymana w przyszłym roku szkolnym,

·        Wprowadzić częstszą pedagogizacje rodziców na zebraniach comiesięcznych, przygotowywać ciekawą tematykę,

·        Omawiać na spotkaniach  RP problemy dydaktyczne, szukać odpowiednich sposobów ich rozwiązania,

·        Opracować tryb postępowania w konkretnych sprawach,

 

 

Kursy i szkolenia odbyte przez nauczycieli w roku szkolnym 2006/2007

Katarzyna Szeląg:

„ Praca z dzieckiem nadpobudliwym”,

„ Konflikt i agresja w przedszkolu”

Jolanta Bartos:

„ Praca z dzieckiem nadpobudliwym”,

„Metody aktywizujące w przedszkolu”.

Barbara Skórska:

„ Symboliczne formy pracy z dzieckiem agresywnym”,

Beata Czech

„Podstawy pracy wychowawczej i terapeutycznej z dzieckiem nieśmiałym, lękowym, depresyjnym”

Patryk Nowakowski:

„ Marketing i zarządzanie”- studia magisterskie- kontynuacja.

 

Ad. 3 Praca dydaktyczno- wychowawcza i opiekuńcza przedszkola.

 

Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza są to elementy których nie można rozdzielić, które się wzajemnie uzupełniają, prowadzona jest na podstawie:

podstawy programowej opracowanej przez MENiS, programów wybranych przez nauczycieli oraz programów autorskich.

Praca dydaktyczno- wychowawcza odbywa się wzorem lat ubiegłych w 3 grupach-

 są to oddziały łączone: 3-4 latki, 4-5 latki, oraz 5-6 latki.

Spełniany jest w przedszkolu obowiązek szkolny dla 6 latków-  obecnie jest ich 17 oraz dwoje dzieci  5 letnich ( pisemna prośba rodziców o wcześniejsze przygotowanie dziecka do szkoły).

W oddziałach zatrudnione są nauczycielki  oraz osoby wspomagające- pomoce wychowawcy w pełnym wymiarze godzin, dodatkowo w najmłodszej grupie z nauczycielką współpracuje psycholog.

W grupach odbywają się zajęcia zorganizowane wg programu” Jestem częścią świata”, także zajęcia dodatkowe z rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, języka angielskiego – od tego roku organizowane są codziennie w każdej grupie wiekowej. W  tym roku wprowadziliśmy również zajęcia z religii, które prowadzone są zarówno przez nauczycielkę zatrudnioną w przedszkolu(misja katechetyczna) jak i przez księdza. Kilkoro dzieci objętych jest wspomaganiem przez logopedę, a wszystkie dzieci mają możliwość kontaktu z psychologiem.  Poza tym prowadzimy pod koniec sierpnia ( czwarty rok z rzędu)  dni otwarte przeznaczone dla dzieci uczęszczających pierwszy raz do przedszkola Na ten rok szkolny zaplanowane zostało mierzenie jakości w obszarze wychowanie i opieka. Wyniki zawarte są w raporcie.

 

Przedsięwzięcia i imprezy:

 

Tematyka

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

Uwagi o realizacji

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

1 wrzesień

Wszyscy nauczyciele

Odbyło się zgodnie z planem

Pasowanie na przedszkolaka-

19 wrzesień

Wszyscy nauczyciele

Odbyło się zgodnie z planem

 Konkurs dla dzieci i rodziców pt. „Jesień w oczach dziecka”

Październik/listopad

Wszyscy nauczyciele

Odbyło się zgodnie z planem

Akademia z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej.

listopad

Wszyscy nauczyciele

Poza planem

Andrzejkowe wróżby

grudzień

Wszyscy nauczyciele

Odbyło się zgodnie z planem

Witaj Św. Mikołaju- spotkanie z Mikołajem.

grudzień

Wszyscy nauczyciele

Odbyło się zgodnie z planem

„ Jasełka”- zapraszamy!!!

 

styczeń

Wszyscy nauczyciele

Zgodnie z planem

 Zabawa karnawałowa- „ Miś z laleczką i przyjaciele”- dzieci młodsze.

styczeń

Wszyscy nauczyciele

Zgodnie z planem

Zabawa karnawałowa- „ Bal ze skarbnikiem”, połączona z wyjazdem do kopalni soli

styczeń

Wszyscy nauczyciele

Odbyło się zgodnie z planem

Witamy Babcię i Dziadka w przedszkolu.

styczeń

Wszyscy nauczyciele

Odbyło się zgodnie z planem

Dzień  Rodziny

maj

Wszyscy nauczyciele

Odbyło się zgodnie z planem

Dzień Dziecka- zabawy z clownami z Fundacji Dr.Clown

czerwiec

Wszyscy nauczyciele

Odbyło się zgodnie z planem

Zakończenie roku szkolnego

czerwiec

Wszyscy nauczyciele

Odbyło się zgodnie z planem

 

Poza tym odbyły się:

 

Tematyka

termin

Uwagi o realizacji

Teatrzyk interaktywny „ Jak Maurycy uczy się robić porządki”- segregowanie odpadów.

19.09

Dla wszystkich dzieci.

Wycieczka do Ojcowskiego Parku- „ Poznajemy drzewa”.

20.09

Dla dwóch starszych grup

Teatrzyk interaktywny „ Doktor Dolittle”.

16.10

Dla wszystkich dzieci.

Wycieczka na Wzgórze Wawelskie

26.10

Dla dwóch starszych grup

Teatrzyk „ Trzy Świnki”

6.11

Dla wszystkich dzieci.

Wyjście do teatru Groteska na przedstawienie „ Śpiąca Królewna”

28.11

Dla dwóch starszych grup

Wizyta lekarza pediatry- Co robić, by być zdrowym?

1.12

 Dla grupy „O”

Wyjazd do Domu Matki i Dziecka ze świątecznymi darami.

5.12

Dla dwóch starszych grup

Teatrzyk „ Jaś i Małgosia”

6.12

Dla wszystkich dzieci.

Wyjście do „Kulkolandu”

14.12

Dla maluszków

Grupowa Wigilia

21.12

Dla wszystkich dzieci.

Wyjazd do kopalni soli w Wieliczce.

12.01. 2007

Dla dwóch starszych grup

Wyjścia do Groty Solnej

Od 15.01.2007

Od 20.02.2007

Dla dzieci najmłodszych

Dla dzieci z gr. „ Czarne Jagódki”

Udział w konkursie plastycznym „ Wesoła choinka” zorganizowanym przez szkołę podstawową nr. 40

 

 

Zajęcie I miejsca przez  Aleksandra Kotarskiego oraz przyznanie  równorzędnych drugich miejsc dla  A. Krawiec, A. Wilk, K. Szanser, H. Grzyb

Udział w konkursie pt. „ Choinkowe dekoracje’ zorganizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury ul. Grunwaldzka

 

Wyróżnienie za udział w konkursie dla grupy      „ Czarne jagódki”

Teatrzyk „ Pinokio”

30.01.2007

Dla wszystkich dzieci.

Spacer do lasu – w poszukiwaniu wiosny.

6.03

16.03

Gr. młodsza

Gr. „ Czarne Jagódki”

Obchody Dnia Kobiet

8.03

Gr. „ Czarne Jagódki

Spacer do sklepu- poznajemy zawody.

12.03

 

Gr. młodsza

Gr. „ Czarne Jagódki”

Wycieczka do Miejskiego Muzeum Inżynierii

13.02

Dla starszaków

Teatrzyk „ O rybaku i złotej rybce”

23.03

Dla wszystkich dzieci.

Wycieczka do Zalipia- malowanej wsi.

29.03

Dla dwóch starszych grup

Teatrzyk „ O Królewnie Leniuszce i chińskim czarodzieju”

30.03

Dla wszystkich dzieci.

Całodzienna wycieczka do Ojcowa

3.04

Dla maluszków

Wielkanocne śniadanie.

5.04

Dla dwóch starszych grup

Teatrzyk „ Kozucha Kłamczucha’

19.04

Dla wszystkich dzieci.

Wycieczka do lasu- kochamy drzewa

23.04

Gr. „ Czarne Jagódki

Spotkanie z rodzicem- „ Z wizytą w Wielkiej Brytanii”

24.04

Dla starszaków

Wyjście do pracowni Ceramiki Artystycznej

15.05

Dla maluszków

Spotkanie z mamą- poznawanie zawodów- łyżwiarka

16.05

Dla średniaków

Teatrzyk „ Żabi Król”

22.05

Dla wszystkich dzieci.

Udział w konkursie „ Baśnie i legendy polskie w oczach dziecka”

29.05

Zajęcie III miejsca przez T. Kasińską i wyróżnienie dla M.Bajan.

Wycieczka do Rancho Pasja

29.05

Dla dwóch starszych grup

Udział w Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Kolorowe Nutki” zorganizowanym przez Nowohucki Dom Kultury zespołu dziecięcego „DoReMisie”

 

przygotowanie Magdalena Kapała i Jolanta Bartos

Zielone przedszkole

9.06- 16.06.

Dla dwóch starszych grup

Wycieczka do Zoo

15.06

Dla maluszków i średniaków

Teatrzyk „ Lampa Alladyna”

19.06

Dla wszystkich dzieci.

 

 

Współpraca z rodzicami.

W tym roku szkolnym kontynuowaliśmy  comiesięczne spotkania z rodzicami w formie zebrań grupowych oraz pełnienie cotygodniowych dyżurów dla rodziców. Było to odpowiedzią na ankietę wystosowaną do rodziców w roku szkolnym 2004/05, z której wynikał fakt, że rodzice wolą kontakty indywidualne z wychowawczyniami. Zebrania z rodzicami odbywały się wg ustalonego rytmu. Rodzice byli informowani na bieżąco o sprawach grupy, tematyce pracy, po zebraniach mogli porozmawiać z wychowawczynią, wypytać o zachowanie, postępy, porozmawiać o problemach. W całym roku szkolnym odbyły się  24 spotkania z rodzicami, przez ostatnie dwa miesiące roku szkolnego- maj , czerwiec zaplanowano indywidualne rozmowy z rodzicami. Cieszy fakt, że coraz więcej rodziców przychodzi na spotkania  z nauczycielkami podczas pełnionych dyżurów.

Zaproponowano rodzicom również udział w zajęciach otwartych- do południa lecz nie spotkało się to z szerszym zainteresowaniem. Kilka mam z grupy najmłodszej uczestniczyło w zajęciach z j. angielskiego, natomiast w pozostałych organizowanych w grupie średniej był jeden rodzic, a w grupie najstarszej nie było nikogo. Natomiast rodzice bardzo chętnie włączyli się w organizowanie „ Mikołaja” dla dzieci oraz poczęstunku na Dzień Babci i Dziadka, za co serdecznie im dziękujemy. Dziękujemy również rodzicom, którzy odwiedzili nasze przedszkole i opowiedzieli dzieciom o swojej pracy, o swoim hobby i o tym skąd pochodzą ( Wielka Brytania

·        Częsta rotacja pracowników,

·        niewielkie zainteresowanie rodziców sprawami przedszkola,

·        nikłe zainteresowanie zajęciami otwartymi w ciągu roku,

 

 

WNIOSKI na rok 2007/2008

przejawiających zachowanie agresywne i monitorować zmiany w ich

zachowaniu.

·        Nawiązać współpracę z pracownikami innych placówek w zakresie

doskonalenia zawodowego i wymiany doświadczeń.

·        Stworzyć bibliotekę przedszkolną dla nauczycieli i rodziców,

 

Do wglądu również Sprawozdanie za 2005/2006

Copyright © 2005-2008  www.przedszkole.nef.pl All Rights Reserved.