Sprawozdanie z realizacji Planu nadzoru pedagogicznego

dyrektora prywatnego przedszkola Akademia Jasia i Małgosi

w roku szkolnym 2009/2010

 

I Cele, zakres i organizacja ewaluacji wewnętrznej pracy Przedszkola

1.     Cel główny wewnętrznej ewaluacji: doskonalenie systemu oświaty poprzez jakościowy rozwój placówki.

2.     Cele szczegółowe wewnętrznej ewaluacji:

·         zgromadzenie wiedzy o nowych, nabywanych przez dzieci umiejętnościach,

·         zgromadzenie wiedzy o atrakcyjności i różnorodności oferty edukacyjnej przedszkola, wpływającej na nabywanie przez dzieci nowych umiejętności,

·         pozyskanie informacji o sytuacji wychowawczej w placówce,

·         pozyskanie informacji o stopniu realizacji procesu edukacyjnego w przedszkolu,

·         pozyskanie informacji o stopniu realizacji podstawy programowej,

·         pozyskanie informacji o formach i efektywności współpracy ze środowiskiem lokalnym, w tym rodzinnym,

·         pozyskanie informacji o efektywności funkcjonowania nadzoru pedagogicznego w przedszkolu,

·         pozyskanie informacji o stymulacji i efektywności współpracy zespołowej nauczycieli,

·         wskazanie mocnych i słabych stron działalności przedszkola w badanych obszarach,

 

3.     Zakres i harmonogram ewaluacji: zgodnie z opracowanym „Planem nadzoru pedagogicznego dyrektora Prywatnego Przedszkola Akademia Jasia i Małgosi”. Ewaluacja wewnętrzna prowadzona była w obszarze I, II, III i IV określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r.

 

II Informacja z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej.

 

1. Obszar I

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej

 

L.p.

Obszar/ Wymaganie/Szczegółowy obszar ewaluacji

Termin

Forma ewaluacji

Narzędzia

 

1.

Obszar I

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej

Wymagania:

Dzieci nabywają nowe umiejętności

 

Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, by lepiej orientowały się w tym, co dobre i co złe,

 

XII 2009

V 2010

 

 

 

 

Diagnoza zachowania dzieci

 

– Obserwacja zajęć

 

Analiza dokumentacji pedagogicznej

 

Arkusz obserwacji

 

Arkusz hospitacji zajęć

 

Arkusz kontroli dokumentacji

 

Uogólnione spostrzeżenia z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej, w szczegółowym obszarze ewaluacji:

Zasadniczym środowiskiem, które kształtuje system wartości dziecka jest rodzina. Przedszkole wspomaga rodzinę w budowaniu systemu wartości poprzez zajęcia edukacyjne, zabawę, rozmowy, wskazywanie odpowiednich postaw i działanie przykładem. Podczas obserwowanych zajęć dzieci uczyły się współpracy w grupie, zachowań akceptowalnych społecznie, radzenia sobie z emocjami i poznawały co jest dobre, a co złe. Szczególny nacisk nauczyciele położyli na wyrabianie szacunku do innych ludzi, do własności swojej i cudzej. Budowanie systemu wartości odbywało się nie tylko podczas zajęć zorganizowanych ale również podczas spotkań otwartych, w których mogli uczestniczyć najbliżsi ( Pasowanie na przedszkolaka, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, Zakończenie roku szkolnego.) Nabyte umiejętności współdziałania i współpracy potwierdzają wyniki obserwacji dzieci, prowadzone przez nauczycieli.

 

Mocne strony pracy przedszkola określone po przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej:

  1. Budowanie systemu wartości, przestrzeganie norm, wspieranie rozwoju dziecka.
  2. Budowanie wiedzy dziecka o otaczającym świecie.

 

Słabe strony pracy przedszkola określone po przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej:

Nie stwierdza się słabych stron pracy przedszkola w ewaluowanym obszarze.

 

Strategia działań w celu podniesienie jakości pracy w ewaluowanym obszarze:

Ewaluowany obszar nie wymaga opracowania strategii.

Nauczyciele powinni wykorzystywać wypracowane sposoby pracy w zakresie wdrażania dzieci do współpracy i współdziałania przy realizacji powierzonych zadań.

 

Obszar I

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej

 

L.p.

Obszar/ Wymaganie/Szczegółowy obszar ewaluacji

Termin

Forma ewaluacji

Narzędzia

 

2.

Obszar I

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej

Wymagania:

Dzieci nabywają nowe umiejętności

 

Adaptacja do warunków przedszkola dzieci 3-letnich

 

 

X –XII 2009

 

 

 

Obserwacja

Analiza opinii rodziców

 

Arkusz obserwacji

Kwestionariusz ankiety dla rodziców

 

Uogólnione spostrzeżenia z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej, w szczegółowym obszarze ewaluacji:

Wszystkie dzieci zaadoptowały się do nowego dla nich otoczenia, jakim jest przedszkole. Spokojnie i bez oporów rozstają się z rodzicami. Chętnie uczestniczą w zabawach i zajęciach organizowanych w grupie. Dzieci 3-letnie wielokrotnie uczestniczyły w spotkaniach z wszystkimi dziećmi uczęszczającymi do przedszkola z okazji realizowanych w przedszkolu przedsięwzięć, np.: comiesięczne teatrzyki, urodziny dzieci, imprezy okolicznościowe, bal karnawałowy, wycieczki plenerowe, Dzień Rodziny, Turniej Tańca Towarzyskiego. Z opinii rodziców wynika, ze dzieci chętnie chodzą do przedszkola, wiele opowiadają o tym, co w przedszkolu przeżyły, czym się zajmowały. Trudności w przyjściu do przedszkola pojawiają się u niektórych dzieci wówczas, kiedy dziecko ma dłuższą absencję w pobycie w przedszkolu. Rodzice wyrazili pozytywną opinię na temat organizacji spotkań adaptacyjnych dla dzieci i rodziców przed rozpoczęciem roku szkolnego, jak i na temat organizacji pracy przedszkola, która ma służyć adaptacji dzieci do przedszkola. Na szczególną uwagę zasługują tutaj cotygodniowe dyżury nauczycieli i  codzienna możliwość rozmowy z nauczycielem o problemach i radościach dziecka.

 

 

Mocne strony pracy przedszkola określone po przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej:

1.     Realizacja zaplanowanych działań, umożliwiających adaptację dzieci 3-letnich do warunków przedszkola w różnych sytuacjach.

2.     Kontakt rodzica z nauczycielem.

 

Słabe strony pracy przedszkola określone po przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej:

Nie stwierdza się słabych stron pracy przedszkola w ewaluowanym obszarze.

 

Strategia działań w celu podniesienie jakości pracy w ewaluowanym obszarze:

Ewaluowany obszar nie wymaga opracowania strategii.

 

Obszar I

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej

 

L.p.

Obszar/ Wymaganie/Szczegółowy obszar ewaluacji

Termin

Forma ewaluacji

Narzędzia

 

3.

Obszar I

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej

Wymagania:

Dzieci nabywają nowe umiejętności

 

Gotowość do nauki szkolnej

 

 

IX 2009

V 2010

 

 

Diagnoza wstępna/końcowa

 

 

Arkusz SGE-5

Arkusz Mac Edukacja.

 

Uogólnione spostrzeżenia z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej, w szczegółowym obszarze ewaluacji: 

Bardzo ważnym elementem pracy przedszkola jest diagnoza gotowości do nauki szkolnej. Nauczycielki grup starszych dokonały wstępnej diagnozy dzieci wykorzystując arkusze diagnozy zawarte w programie Mac Edukacja „ Nasze Przedszkole”. Wynikiem diagnozy wstępnej było określenie poziomu rozwoju dziecka w trzech sferach: fizycznej, intelektualnej i społecznej. Po wstępnej diagnozie, dla dzieci , które wypadły na poziomie przeciętnym nauczycielki opracowały  indywidualne plany wspomagające, konsultowały je z rodzicami i na ich podstawie prowadziły pracę indywidualną. Diagnozą objętych było 7 dzieci siedmioletnich i 25 dzieci sześcioletnich. Wysoki poziom gotowości szkolnej uzyskały wszystkie siedmiolatki. Spośród dzieci sześcioletnich 19 dzieci jest gotowych do podjęcia nauki w szkole, jedno dziecko nie osiągnęło gotowości szkolnej, a pozostałe mieszczą się w granicach poziomu przeciętnego i mogłyby rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Diagnoza została przedstawiona rodzicom w formie pisemnej, Do diagnozy osiągnięć dzieci młodszych 3, 4, 5 latków wykorzystano arkusze umiejętności dziecka funkcjonujące w naszym przedszkolu od kilku lat lecz modyfikowane  według potrzeb. Nauczycielki dokonały analizy umiejętności i wybrały sfery rozwoju do wzmożonej pracy- szczególnie nacisk został położony na rozwój samodzielności, kontaktów społecznych, umiejętności radzenia sobie w grupie i rozumienie zasad panujących w przedszkolu. Dzieci 3,4,5 letnie otrzymały na koniec roku ocenę opisową.

 

 

Mocne strony pracy przedszkola określone po przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej:

  1. Nauczyciele rzetelnie diagnozują poziom umiejętności dzieci.
  2. Nauczyciele systematycznie realizują pracę wyrównawczą w zakresie nabywania przez dzieci umiejętności finalnych, w zakresie gotowości do nauki szkolnej, określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

 

 

Słabe strony pracy przedszkola określone po przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej:

Nie stwierdza się słabych stron pracy przedszkola w ewaluowanym obszarze.

 

Strategia działań w celu podniesienie jakości pracy w ewaluowanym obszarze:

 Ewaluowany obszar nie wymaga opracowania strategii.

 

Obszar I

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej

 

L.p.

Obszar/ Wymaganie/Szczegółowy obszar ewaluacji

Termin

Forma ewaluacji

Narzędzia

 

4.

Obszar I

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej

Wymagania:

Dzieci nabywają nowe umiejętności

 

 Kształtowanie umiejętności społecznych, porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych

 

wg harmonogramu obserwacji

 

X 2009

XII, I 2010

V 2010

 

Scenariusze zajęć

Obserwacje zajęć, uroczystości

 

Analiza opinii rodziców

 

Arkusze obserwacji (hospitacji)

Arkusz obserwacji

 

 

 

 

 

Uogólnione spostrzeżenia z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej, w szczegółowym obszarze ewaluacji:

 

Wiek przedszkolny to okres intensywnego rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci. W tym czasie dzieci poznają, identyfikują i wyrażają emocje, a więc bogaci się i różnicuje życie emocjonalne i społeczne. Jest to także okres, w którym dzieci mogą wykształcić normy społeczne, umiejętność porozumiewania się z rówieśnikami i dorosłymi oraz nauczyć się funkcjonowania w grupie podczas zajęć i zabaw. Poznają sposoby rozładowania napięć, panowania nad emocjami. Zdobyte wówczas umiejętności decydują o późniejszym życiu.

Ważna rolę ogrywa środowisko wychowawcze dziecka, a więc i nauczyciel, który powinien: umożliwić dzieciom odkrywanie, przeżywanie i wyrażanie emocji,

wprowadzić dzieci w kulturę bycia, wskazać drogę do poprawnego i twórczego porozumiewania się w różnych sytuacjach, nauczyć współdziałania, kształtować poczucie własnej wartości. Obserwując pracę nauczycieli w grupach można zauważyć, że wykorzystują różnorodne metody aktywnej pracy dziecka: pantomima, burza mózgów, gry i zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne. Bardzo ważnym elementem pracy nauczyciela było określenie sytuacji wychowawczej w grupie i określenie kierunków pracy dla grupy jaki i poszczególnych dzieci. Końcowa diagnoza pozwoliła zauważyć dużą poprawę zachowań społecznych i emocjonalnych dzieci.

 

Mocne strony pracy przedszkola określone po przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej:

1.     Nauczyciele rzetelnie diagnozują poziom umiejętności dzieci.

2.     Nauczyciele wykorzystują wyniki diagnoz w tworzeniu warunków rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci.

 

Słabe strony pracy przedszkola określone po przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej:

1.     Nauczyciele nie organizują pracy z dzieckiem zdolnym.

 

 

Do wglądu również Sprawozdanie za 2008/2009 II półrocze

Do wglądu również Sprawozdanie za 2008/2009 I półrocze

Do wglądu również Sprawozdanie za 2007/2008

Do wglądu również Sprawozdanie za 2006/2007

Do wglądu również Sprawozdanie za 2005/2006

Copyright © 2005-2010  www.przedszkole.nef.pl All Rights Reserved.